PROGRAM 500 Plus w Gminie Suszec

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Wniosek 500 plus

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Harmonogram wydawania i przyjmowania wniosków

 

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego są dostępne na stronach internetowych GOPS Suszec oraz Urzędu Gminy Suszec, jak również do pobrania w wyznaczonych pomieszczeniach Urzędu Gminy Suszec (tj, sala posiedzeń I piętro oraz parter biuro nr 1 - za punktem kasowym Banku).

Szczegółowy harmonogram wydawania i przyjmowania wniosków zostanie podany w późniejszym terminie.

 

 

WNIOSKI (wraz z dokumentacją) MOŻNA SKŁADAĆ OD 01.04.2016  ROKU

 

•  osobiście w Urzędzie Gminy Suszec lub

•  poprzez portal EMPATIA

•  poprzez mrpips.gov.pl

•  poprzez Platformę Usług Elektronicznych ZUS

•  poprzez bankowość elektroniczną

•  poprzez Pocztę Polską (na adres: GOPS Suszec, 43-267 Suszec, ul. Lipowa 1)

 

 

 

Informujemy, że wnioski złożone od 01.04.2016 r. do 01.07.2016 r. zostaną wypłacone z wyrównaniem od dnia 01.04.2016 r., natomiast wnioski złożone po 01.07.2016 r. wypłacone zostaną od dnia złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku wraz z załącznikami.

 

Świadczenie wychowawcze przysługiwać będzie matce, ojcu, opiekunowi faktycznemu dziecka albo opiekunowi prawnemu dziecka do dnia ukończenia przez dziecko 18. roku życia w wysokości 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu.

 

Rodziny, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 800 zł
na miesiąc, a w przypadku rodzin, w których wychowywane jest dziecko niepełnosprawne 1200 zł., otrzymają świadczenie wychowawcze również na pierwsze lub jedyne dziecko.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się na wniosek matki, ojca, opiekuna faktycznego dziecka albo opiekuna prawnego dziecka. Taki wniosek należy złożyć w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze.

Przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze lub jedyne dziecko

należy przedłożyć odpowiednio następujące dokumenty

- zaświadczenia lub oświadczenia dokumentujące wysokość innych dochodów niż dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w art. 27, art. 30b, art. 30c, art. 30e i art. 30f ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) każdego członka rodziny;

- oświadczenie o deklarowanych dochodach osiąganych przez osoby podlegające przepisom
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje o:

a) wysokości dochodu,

b) wysokości należnych składek na ubezpieczenia społeczne,

c) wysokości należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

d) wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego,

e) wysokości dochodu po odliczeniu należnych składek i podatku;

(art. 13 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

 

- zaświadczenie właściwego organu gminy, nakaz płatniczy albo oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

- umowę dzierżawy − w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego w dzierżawę, na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, albo oddania gospodarstwa rolnego w dzierżawę w związku z pobieraniem renty określonej w przepisach o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich ze środków pochodzących z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej;

 

- umowę o wniesieniu wkładów gruntowych – w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez rolniczą spółdzielnię produkcyjną;

 

- odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną lub odpis protokołu posiedzenia zawierającego treść ugody sądowej, odpis zatwierdzonej przez sąd ugody zawartej przed mediatorem lub innego tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, zobowiązujących do alimentów na rzecz osób w rodzinie lub poza rodziną;

 

- przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów, jeżeli członkowie rodziny są zobowiązani orzeczeniem sądu, ugodą sądową, ugodą zawartą przed mediatorem lub innym tytułem wykonawczym pochodzącym lub zatwierdzonym przez sąd do ich płacenia na rzecz osoby spoza rodziny;

 

W przypadku gdy osoba uprawniona nie otrzymała alimentów albo otrzymała je w wysokości niższej od ustalonej w orzeczeniu sądu, ugodzie sądowej lub ugodzie zawartej przed mediatorem:

 

– zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów, lub

– informację właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności, w szczególności w związku z brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą, jeżeli dłużnik zamieszkuje za granicą,

 

- dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu;

 

- dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był uzyskiwany – w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

- dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu − w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego;

 

- odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację albo odpis zupełny lub skrócony aktu zgonu małżonka lub rodzica dziecka − w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko;

 

- odpis prawomocnego postanowienia sądu orzekającego przysposobienie lub zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie
o przysposobienie dziecka;

 

- orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;

 

- inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego. (§ 2 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki społecznej z dnia 18 lutego 2016 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenie wychowawcze)

 

Przy ubieganiu się o świadczenie na pierwsze i kolejne dzieci

należy przedłożyć odpowiednio następujące dokumenty

 

- zaświadczenia lub oświadczenia oraz dowody niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego:

- zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,

-  prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację,

- orzeczenie sądu opiekuńczego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,

- inne dokumenty potwierdzające spełnianie warunków do przyznania lub ustalenia wysokości świadczenia wychowawczego będącego przedmiotem wniosku. (art. 13 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 11.02.2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r., poz. 195)

 

UWAGA!

 

Prosimy o dokładne i czytelne wypełnienie wniosku oraz podpisanie go we wszystkich wymaganych miejscach.

Prosimy zabrać ze sobą dowód osobisty oraz akty urodzenia dzieci.

Rokiem bazowym do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na jedyne lub pierwsze dziecko, jest rok 2014!