Informacja dla pszczelarzy z terenu powiatu pszczyńskiego

W związku z wystąpieniem na terenie powiatu pszczyńskiego zgnilca amerykańskiego pszczół – choroby zwalczanej z urzędu, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie informuje o wytyczeniu obszaru zapowietrzonego obejmującego gminy Pszczyna, Suszec oraz Goczałkowice-Zdrój. Za obszar zapowietrzony uznaje się teren ograniczony:

1.   Od strony północnej wzdłuż torów kolejowych biegnących południową granicą lasów kobiórskich, do granicy miejscowości Czarków obejmując jej północną granicę aż do drogi krajowej S1.

2.   Od strony wschodniej: wzdłuż drogi krajowej S1 do granicy powiatu pszczyńskiego na rzece Wisła.

3.   Od strony południowej : wzdłuż północnej granicy gminy Goczałkowice –Zdrój tj. wzdłuż linii rzeki Wisły oraz południowej linii brzegowej Zbiornika Goczałkowickiego  aż do ul. Dębowej.

4.   Od strony zachodniej: wzdłuż ul. Dębowej, przechodząc w ul. Brzozową, następnie w ul. Lipki aż do zachodniej granicy miejscowości Kryry, wzdłuż której dochodzi do drogi nr 935. Następnie wzdłuż drogi 935 w kierunku Pszczyna, do granicy lasu, gdzie w kierunku północnym dochodzi do torów kolejowych w miejscu przejazdu na cieku wodnym Pszczynka.

       Z uwagi na powagę zagrożenia przystąpiono do wydania Rozporządzenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego chorobą zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze.  Na w/w opisanym obszarze zapowietrzonym wprowadza się zakaz:

1.   przemieszczania rodzin pszczelich, matek pszczelich, czerwia, pszczół, pni pszczelich, produktów pszczelich oraz sprzętu i narzędzi używanych do pracy w pasiece – bez zgody Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie

2.     organizowania wystaw i targów z udziałem pszczół. Nakazuje się:

     1.  wykonanie przeglądu pasiek przez lekarzy weterynarii;

2. niezwłoczne zgłaszanie przypadków zachorowań pszczół z objawami  mogącymi wskazywać na zgnilec amerykański pszczół Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii w Pszczynie.

 

     Dodatkowo Powiatowy Lekarz Weterynarii w Pszczynie przypomina o konieczności zgłaszania faktu posiadania pszczół do rejestru powiatowego lekarza weterynarii. Niniejszy obowiązek nakłada na Państwa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014.1539 z późn. zm.) kwalifikująca utrzymywanie pszczół jako działalność polegającą na utrzymywanie zwierząt gospodarskich, w celu umieszczenia na rynku tych zwierząt lub produktów pochodzących od tych zwierząt.

W myśl art. 5 ust 1 pkt 2 niniejszej ustawypodjęcie takiej działalności jest dozwolone po uprzednim zgłoszeniu, w formie pisemnej, zamiaru jej prowadzenia powiatowemu lekarzowi weterynarii właściwemu ze względu na przewidywane miejsce jej prowadzenia, który dokonuje wpisu do rejestru oraz nadaje weterynaryjny numer identyfikacyjny.

Zgodnie z Art.  85 ust. 1pkt 1 „Kto prowadząc działalność nadzorowaną, nie spełnia wymagań weterynaryjnych określonych dla danego rodzaju i zakresu tej działalności albo prowadzi taką działalność bez zawiadomienia w wymaganym terminie o zamiarze jej rozpoczęcia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo karze grzywny.

Odrębnemu zgłoszeniu i numeracji podlega także działalność z zakresu sprzedaży bezpośredniej nieprzetworzonych produktów pszczelich.

W związku z powyższym wzywam wszystkich posiadaczy rodzin pszczelich do dopełnienia obowiązku zgłoszenia prowadzonej działalności do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Pszczynie przy ul. Hallera 7,  tel. 32 210-51-66, e-mail: pszczyna.piw@wetgiw.gov.pl