Informacja o naborze na członków komisji konkursowej

Wójt Gminy Suszec ogłasza nabór na członków komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert, złożonych w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym dnia 30 listopada 2017 r., na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – zadanie pod nazwą: „Szkolenie dzieci i młodzieży w dyscyplinach sportu: piłka nożna, piłka siatkowa, judo, organizacja ich udziału we współzawodnictwie sportowym”.

Zgodnie z art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w skład komisji konkursowej, powołanej do rozpatrywania ofert na realizację zadań publicznych, złożonych w otwartym konkursie ofert, powinny  wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wyłączeniem osób wskazanych przez organizacje i podmioty, biorące udział w ogłoszonym konkursie.

 W związku z powyższym proszę o zgłaszanie do Urzędu Gminy Suszec (ul. Lipowa 1, 43 – 267 Suszec, sekretariat), w formie pisemnej, wg wskazanego niżej wzoru, kandydatów na członków komisji, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 grudnia 2017 r.