archiwum

RSS
Biesiada Rodzinna w Kobielicach

Biesiada Rodzinna w Kobielicach

LGD

LGD "Ziemia Pszczyńska" zaktualizowała harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność

Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” informuje, iż w ostatnim czasie zaktualizowany został „Harmonogram planowanych  naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”. Jest on dostępny na stronie http://www.lgdziemiapszczynska.pl/ w zakładce Dokumenty programowe/podstawowe. Zgodnie z harmonogramem już we wrześniu br. przez LGD „Ziemia Pszczyńska” zostanie ogłoszony nabór wniosków do kolejnego projektu grantowego. Nabór ten dedykowany jest podmiotom (za wyjątkiem prowadzących działalność gospodarczą), które w swej działalności przyczyniają się do promocji i ochrony lokalnych tradycji i zwyczajów oraz do zachowania dziedzictwa lokalnego obszaru objętego LSR (gminy: Pawłowice, Suszec, Pszczyna - bez miasta Pszczyna, Miedźna, Kobiór, Goczałkowice-Zdrój, Ornontowice, Wyry, Bojszowy, Orzesze, Bieruń). Projekt będzie realizowany w ramach Przedsięwzięcia P11. DZIEDZICTWO LOKALNE ZIEMI PSZCZYŃSKIEJ - ZASOBY MATERIALNE, INFRASTRUKTURA. Jego celem będzie m.in. doposażenie grantobiorców w sprzęty, które umożliwią im dalsze działania propagujące lokalne dziedzictwo. W związku z naborem, początkiem września planowany jest cykl spotkań doradczych dla potencjalnych grantobiorców. Spotkania te będą miały charakter indywidualny, obowiązują zatem zapisy na konkretną godzinę. Czas trwania jednego spotkania to ok. 60 minut. Wszystkie spotkania odbywać się będą w siedzibie LGD (Pszczyna, ul. 3. Maja 11) w godzinach od 12.00 do 17.00, w terminie 4 i 5 września 2018 r. Chęć udziału w doradztwie należy zgłaszać pod numerem telefonu - 32 210 02 12 (biuro LGD).  Na grudzień br. planowane jest z kolei ogłoszenie konkursów dotyczących dofinansowania na podejmowanie i rozwój działalności gospodarczej w ramach następujących przedsięwzięć ujętych w Strategii Rozwoju Lokalnego: -        P1. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE RÓŻNE -        P2. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE – PRODUKTY/ USŁUGI LOKALNE -        P5. OFERTA AKTYWNEGO WYPOCZYNKU  - DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZE -        P8. SPOŁECZNOŚĆ SIŁĄ RODZINY – WSPARCIE PRZEDSIĘBIORCZE Ogłoszone będą też konkursy w ramach przedsięwzięć P3. PRZEDSIĘBIORCZA ZIEMIA PSZCZYŃSKA – RYNKI ZBYTU, SIECI WSPÓŁPRACY, MARKA LOKALNA (dot. nawiązywania współpracy pomiędzy przedsiębiorcami) oraz P10. LOKALNY EKO-BALANS, NOWA ENERGIA, DOBRY KLIMAT (dot. działań proekologicznych). W związku z powyższymi konkursami w listopadzie odbędzie się spotkanie informacyjne dla potencjalnych wnioskodawców, na którym poruszane będą zagadnienia dotyczące możliwości pozyskania środków finansowych oraz omówione zostaną zasady przygotowania dokumentacji aplikacyjnej i zapisy procedury wyboru operacji do dofinansowania. Aktualne procedury wyboru i oceny wniosków dostępne są na stronie LGD w zakładce Dokumenty programowe/ dokumenty związane z wyborem projektów. Już dziś zapraszamy wszystkich potencjalnych wnioskodawców do korzystania z doradztwa i konsultowania swoich pomysłów.

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPL) w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2018

Caritas Archidiecezji Katowickiej ogłasza otwarty nabór organizacji partnerskiej lokalnej (OPL) zainteresowanej realizacją działań oraz dystrybucji artykułów spożywczych na terenie Gminy Suszec w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018.  Podmioty uprawnione do udziału w naborze: Organizacje pozarządowe i inne instytucje niepubliczne działające na terenie Gminy Suszec. Cel partnerstwa:  Zapewnienie najuboższym mieszkańcom Gminy Suszec  pomocy żywnościowej w okresie:   październik 2018 – czerwiec 2019. Wymagania wobec Partnera:  1. Podmioty chcące realizować działania w ramach PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, muszą spełniać następujące kryteria określone w wytycznych Ministra Pracy i Polityki Społecznej wydanymi na podstawie art.134 a pkt 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, dotyczącymi realizacji Podprogramu 2018, tj.: prowadzić działania non-profit na rzecz osób najbardziej potrzebujących, posiadać zdolności administracyjne do:  a) realizacji działań w zakresie dystrybucji artykułów spożywczych otrzymanych w ramach PO PŻ, b) realizacji działań na rzecz włączenia społecznego, c) prowadzenia odrębnych systemów ewidencji księgowej i gospodarki magazynowej artykułów dostarczanych z PO PŻ oraz z innych źródeł, Posiadać doświadczenie w prowadzeniu działań o charakterze włączenia społecznego, prowadzić stałą współpracę z organizacjami lub podmiotami prowadzącymi takie działania. 2. Organizacje Partnerskie Lokalne uczestniczące w realizacji PO PŻ 2014-2020 w Podprogramie 2018, zobowiązane są do przestrzegania minimalnych standardów określonych w wytycznych o których mowa w cz. II, w następujących obszarach: administrowania, transportu, magazynowania. 3. Wytyczne Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dotyczące realizacji PO PŻ 2014-2020 Podprogram 2018 są dostępne na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Tryb składania wniosków: Każdy podmiot zobowiązany jest złożyć wniosek o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 - Podprogram 2018 stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia.  Termin składania wniosków: 24 sierpnia 2018 r.   Wniosek należy przesłać w formie skanu na adres email: admin@katowice.caritas.pl oraz drogą pocztową na adres:  Caritas Archidiecezji Katowickiej  ul. Wita Stwosza 20 40-042 KATOWICE Dodatkowe informacje na temat naboru Organizacji Partnerskiej Lokalnej można uzyskać pod numerem telefonu: 32 251 67 22 lub 695 931 213.   Caritas Archidiecezji Katowickiej zastrzega sobie prawo do: a) Wyboru kilku partnerów lokalnych z terenu gminu. b) Unieważnienia naboru bez podawania przyczyny. c) Niepodjęcia współpracy w przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym, a informacjami podanymi we wniosku o weryfikację i objęcie pomocą żywnościową w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 w Podprogramie 2018.

Dotacje dla Firm - bezpłatne spotkanie informacyjne z ekspertami NCBR!

Dotacje dla Firm - bezpłatne spotkanie informacyjne z ekspertami NCBR!

Poniżej zamieszczamy Zaproszenie dla firm na spotkanie dot. możliwości pozyskania dofinansowania: Zaproszenie.pdf Więcej o spotkaniu można dowiedzieć się na https://www.ncbrdlafirm.pl/spotkanie-w-gliwicach/

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 6 w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 241

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 6 w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 241

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazał się Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży – lokal mieszkalny nr 6 w Mizerowie przy ul. Wyzwolenia 241. Aby zapoznać się ze szczegółami, kliknij tutaj.

Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego choroba zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Suszec ukazało się Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Pszczynie w sprawie określenia obszaru zapowietrzonego choroba zakaźną zgnilcem amerykańskim pszczół, sposobem oznakowania obszaru oraz nakazów i zakazów obowiązujących na tym obszarze. Aby zapoznać się z jego treścią, kliknij tutaj.

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Suszec z dnia 31 lipca 2018 r.

Wójt Gminy Suszec stosownie do art. 42b ust. 1e ustawy z dnia 22 marca 2018 r.                  o zmianie ustawy – Prawo Łowieckie oraz niektórych  innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 651) informuje, że książka ewidencji pobytu myśliwych  na polowaniu indywidualnym na terenie obwodu łowieckiego „HUBERTUS” wyłożona jest w Orzeszu, przy ulicy Pisarka 30 u Pana Franciszka Oczadło. Udostępnienie wszystkim zainteresowanym informacji z książki  ewidencyjnej pobytu na polowaniu indywidualnym w zakresie zgodnym z art. 42b ust. 1d  ustawy Prawo łowieckie jest możliwe po złożeniu stosownego wniosku.

strony 1 2 3 4 5 6 7