Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki
Przejdź do Wydarzeń

Menu

Przejdź do treści

Wydarzenia

AKTUALNOŚCI

Treść

NOWE ZASADY ODBIERANIA  BIOODPADÓW Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH  NA TERENIE GMINY SUSZEC

Od 1 maja 2021 r. odpady ulegające biodegradacji będą odbierane bezpośrednio  z nieruchomości.  Bioodpady należy gromadzić w pojemnikach. Wystawione w workach nie zostaną odebrane. Ilość odbieranych odpadów z nieruchomości zabudowanych  budynkami jednorodzinnymi  jest limitowana i wynosi 120 l na każde 1-2 osoby zamieszkujące daną nieruchomość. Odbiór odbywać się będzie w miesiącach od kwietnia do października jeden raz  na dwa  tygodnie a w pozostałych miesiącach jeden raz w miesiącu. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie wyposażają się  w pojemniki  koloru brązowego z napisem BIO przystosowane   do obsługi przez specjalistyczne  środki transportu.

Bioodpady - co to takiego?

Bioodpady  to odpady organiczne powstające w naszych domach z resztek jedzenia lub roślin. Ulegają one naturalnemu procesowi rozkładu (biodegradacji). Wybrane resztki organiczne można wykorzystać do produkcji kompostu, który zwiększa żyzność gleby.

Bioodpady – jeżeli ich nie kompostujemy, wrzucamy je  do pojemnika luzem,  bez worków foliowych i innych opakowań.

Wrzucamy:

Nie wrzucamy:

 • odpadki warzywne i owocowe  
 • trawę, liście i inne pozostałości roślinne
 • resztki żywności
 • skorupki jajek
 • fusy z kawy i herbaty
 • drobne gałązki, korę drzew i trociny
 • płynnych resztek jedzenia
 • kości i mięsa
 • odchodów zwierząt
 • popiołu
 • ziemi i kamieni
 • pampersów i innych środków higienicznych
 • innych odpadów komunalnych


Masz kompostownik? Zapłacisz mniej za odpady
 
W Gminie Suszec  od 1 stycznia 2021 r. właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnienia wynosi  1 zł od mieszkańca/miesięcznie
Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację  o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację uwzględniającą zwolnienie z opłaty od miesiąca  lutego należy złożyć najpóźniej do  dnia  10 marca 2021 r. 
W ustawie   o  utrzymaniu  czystości   i  porządku  w  gminach wymienione   zostały  przesłanki,   powodujące   utratę   prawa   do  zwolnienia, które  następuje  w   drodze  decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:
1. nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz  na stronie internetowej Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html


Z kompostownikiem mniej za śmieci

 

Mniejszą stawkę za odbiór odpadów komunalnych zapłacą właściciele nieruchomości jednorodzinnych, którzy będą kompostować bioodpady.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami zostało wprowadzone nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach.

W Gminie Suszec zmiany wejdą w życie od 1 stycznia 2021 r.

Właściciele nieruchomości jednorodzinnych posiadający kompostownik przydomowy i kompostujący w nim bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na terenie Gminy Suszec wysokość tego zwolnienia wynosi 1 zł od mieszkańca/miesięcznie.

Aby skorzystać z obniżonej opłaty, właściciel nieruchomości składający pierwszą deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi musi poinformować w niej o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne. Natomiast właściciel nieruchomości, który składał już deklarację, musi złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymiuwzględniającą kompostownik,  w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Deklarację ze zmianą od stycznia należy złożyć najpóźniej do 10 lutego 2021 r.

W ustawie o utrzymaniu  czystości  i porządku  w  gminach wymienione zostały  przesłanki, powodujące utratę prawa do zwolnienia, które następuje w drodze  decyzji administracyjnej. Utrata zwolnienia następuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym stwierdzono, że właściciel nieruchomości:

1.     nie posiada kompostownika przydomowego lub
2. nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub

3. uniemożliwia osobie uprawnionej dokonania oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji informacji wskazanych w deklaracji.

 

Ponowne skorzystanie ze zwolnienia, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia, w którym decyzja o utracie prawa do tego zwolnienia stała się ostateczna i wymaga złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Druk deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostępny jest w Urzędzie Gminy Suszec oraz  na stronie internetowej Gminy Suszec pod adresem: http://bip.suszec.iap.pl/pl/12287/0/gospodarka-odpadami.html.

 


U W A G A  !

od dnia 13 maja 2020 r.

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

 

 będzie czynny do odwołania  w następujących dniach:

 

wtorki,  środy i  piątki       w godz. 1530   - 2000

soboty                     w godz.  800  - 1500

 

 

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego,  proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń   oraz zachowanie  wszelakich środków ostrożności  w trakcie oddawania  odpadów w PSZOK-u.               

 

ZASADY  OBOWIĄZUJĄCE  W PSZOK !

 

·        W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko           i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;

 

·        Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających  w jednym czasie na terenie  PSZOK-u,   tj.  jednocześnie  na teren PSZOK będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;

 

·        Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.  Dziękuję za zrozumienie.

                                                                           Wójt Gminy Suszec

 


17.04.2020 r.

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA ODPADÓW   KOMUNALNYCH (PSZOK)

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ 2

zostanie otwarty

od dnia 18 kwietnia 2020 r.

i będzie czynny do odwołania w następujących dniach:

- w środy od godz.  16 00 do godz. 20 00

- w soboty od godz. 800 do godz. 1500

Z uwagi na obecną sytuację w kraju i wprowadzony stan zagrożenia epidemicznego, proszę mieszkańców o przestrzeganie  wprowadzonych obostrzeń oraz zachowanie wszelakich środków ostrożności w trakcie oddawania odpadów w PSZOK-u.

 

UWAGA:

ZASADY OBOWIĄZUJĄCE W PSZOK-u!

 • W celu zapewnienia bezpieczeństwa, na teren PSZOK-u  będą wpuszczeni tylko i wyłącznie mieszkańcy z założoną na twarzy maseczką ochronną i rękawiczkami jednorazowymi, w które mieszkaniec wyposaży się we własnym zakresie;
 • Ogranicza się liczbę mieszkańców przebywających w jednym czasie na terenie PSZOK-u, tj. jednocześnie na teren PSZOK-u będzie wpuszczana 1osoba/ 1 pojazd;
 • Mieszkańcy, którzy nie zastosują się do powyższych zasad nie będą wpuszczeni na teren PSZOK-u;

 

Apeluję o przemyślenie konieczności korzystania z PSZOK-u w czasie epidemii i zachęcamy do dostarczenia odpadów w późniejszym terminie.

Dziękuję za zrozumienie.

Wójt Gminy Suszec15.04.2020 r.

Informacje o postępowaniu z odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby pozostające w kwarantannie domowej

Informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu znajdują się informacje o postępowaniu z odpadami komunalnymi wytwarzanymi przez osoby pozostające w kwarantannie domowej:

https://gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-z-kwarantanny

https://gov.pl/web/klimat/komunikat-ws-odpadow-wytwarzanych-przez-osoby-z-potwierdzonym-wirusem-sars-cov-2-lub-chorych-na-covid-19

    


     Informuje, się wszystkich zainteresowanych mieszkańców, że w dniu

 

19 października  2019 r. (sobota)

 

PUNKT SELEKTYWNEGO

ZBIERANIA   ODPADÓW   KOMUNALNYCH

w SUSZCU PRZY UL. OGRODOWEJ

będzie czynny w godzinach popołudniowych

od godz. 14.00 do 18.00.

Zmiana  godzin funkcjonowania PSZOK-u  jest spowodowana  organizacją

Mistrzostw Śląska w kolarstwie  przełajowym

 

 


Katowice, dn. 5 lipca 2019 r.

Komunikat Zarządu
Śląskiego Związku Gmin i Powiatów
nt. wzrostu cen opłaty
za zagospodarowanie odpadów komunalnych
w miastach i gminach województwa śląskiego

 

To nie dotyczy tylko naszej gminy

 

W większości gmin w Polsce w ostatnim czasie następuje znaczny wzrost opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W skali gmin członkowskich Śląskiego Związku Gmin i Powiatów średnio o 50-60%. Wzrost ten wynika ze wzrostu cen, które zaoferowały
w nowych przetargach rozstrzyganych przez gminy przedsiębiorstwa świadczące usługi
w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. W nielicznych gminach obowiązują co prawda jeszcze nieco niższe stawki opłat, które zostały określone w poprzednich
i jeszcze obowiązujących przetargach, wszystko wskazuje jednak na to, że stawki te,
po rozstrzygnięciu nowych przetargów, będą zdecydowanie wyższe.

 

Kto za to odpowiada?

 

Bardzo często odpowiedzialność za podwyżki opłat za zagospodarowanie odpadów przypisuje się wójtom gmin oraz burmistrzom i prezydentom miast. Niejednokrotnie winą za ten stan rzeczy obarcza się rady gmin i miast, które podejmują stosowne uchwały w tym zakresie – niesłusznie. Warto przyjrzeć się przepisom regulującym te ważne dla każdego z nas zagadnienia. Przepisy w sposób jednoznaczny określają, że system gospodarki odpadami w każdej gminie musi być systemem samofinansującym się. Innymi słowy jeśli w wyniku przetargu ustalona zostanie kwota, za którą np. w danym roku przedsiębiorca będzie odbierał
i zagospodarowywał odpady w gminie, to w dużym uproszczeniu na kwotę tę muszą złożyć się wszyscy mieszkańcy. Co ważne gmina nie może na tym systemie ani zarabiać, ani do niego dopłacać. Pojawiające się zatem tu i ówdzie, najczęściej podczas różnorakich sporów politycznych, argumenty, wedle których władze gminy zwiększają opłaty za „śmieci” w celu podratowania budżetu, są kompletnie nieprawdziwe.

 

Przyczyny podwyżek opłat

 

Dlaczego zatem niemal we wszystkich gminach w Polsce opłaty z tytułu zagospodarowania odpadów wzrosły lub też niebawem wzrosną o kilkadziesiąt procent? Przyczyn tego stanu rzeczy jest wiele. Jednak tym, co w szczególności wpływa na wysokość opłaty jest drastyczny wzrost kosztów związanych z przetworzeniem odpadów, czyli tym co dzieje się z naszymi śmieciami, gdy przedsiębiorca za to odpowiedzialny odbierze je spod naszej posesji. Na te koszty wpływa m.in.:

 

 1. wzrost tzw. opłaty marszałkowskiej ustalanej przez Ministra Środowiska

Jeszcze w 2017 roku za każdą tonę odpadów składowaną na wysypisku firma odbierająca odpady zapłaciła 74,26 zł. W tym roku to już 170 zł. W roku przyszłym opłata ta została ustalona na poziomie 270 zł za tonę. A zatem w przeciągu zaledwie 3 lat wysokość tej opłaty wzrosła o 263%.

 

 1. wzrost cen energii

Zużycie energii jest jednym z podstawowych kosztów obciążających niemal każdego przedsiębiorcę. Nie inaczej jest z przedsiębiorcami zajmującymi się zagospodarowaniem odpadów. Tymczasem dla przykładu, w stosunku do zeszłego roku, dla przedsiębiorców, średni wzrost cen energii w gminach należących do Górnośląsko Zagłębiowskiej Metropolii wyniósł ok 54%.

 

 1. wzrost płacy minimalnej o ok. 12,5% w ciągu ostatnich 3 lat,

 

 1. wzrost wymagań technicznych w stosunku do miejsc magazynowania odpadów i in.,

 

 1. do tego dochodzą uwarunkowania w skali makro jak chociażby słabo rozwinięty rynek surowców wtórnych i brak rozszerzonej odpowiedzialności producentów opakowań za wprowadzanie ich do obrotu.

 

Jest jeszcze wiele czynników wpływających na zwiększenie kosztów obsługi systemu. Wszystko to musi znaleźć odzwierciedlenie w oferowanych w przetargach cenach wywozu
i zagospodarowania odpadów.

 

Czy ten problem da się rozwiązać?

 

Rozwiązanie problemu wadliwego, w opinii wielu fachowców, systemu gospodarki odpadami w naszym kraju, nie należy do zadań łatwych. Samorządowcy skupieni w ramach Śląskiego Związku Gmin i Powiatów są jednak zgodni, iż w procesie tym, ustawowo winni zostać ujęci producenci opakowań, którzy mimo, iż wprowadzają je do obrotu, nie współfinansują kosztów zbiórki, transportu oraz przetwarzania odpadów. Konieczne jest zatem wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów. Warto dodać, że Unia Europejska nakazuje wdrożenie odpowiednich przepisów w tym zakresie, póki co jednak nie doczekaliśmy się tego typu rozwiązań w polskim ustawodawstwie.

 

Ważna jest tu też odpowiednia postawa nas samych. To my musimy dążyć do tego, aby
w naszych domach powstawało jak najmniej odpadów oraz do tego, by śmieci, które już
„wyprodukujemy” były we właściwy sposób posegregowane.

 

1306391