Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowej stanowiącej prawo użytkowania wieczystego Gminy Suszec przeznaczonej do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na czas nieokreślony w celu świadczenia usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę, eksploatacji i bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Rudziczce. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73.