Wykaz nieruchomości do oddania w użyczenie

Wójt Gminy Suszec podaje do publicznej wiadomości wykaz z oznaczeniem nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Suszec przeznaczonych do oddania w użyczenie na rzecz Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. na czas nieoznaczony w celu świadczenia usług w zakresie odbioru i oczyszczania ścieków, zaopatrzenia w wodę, eksploatacji i bieżącego utrzymania oczyszczalni ścieków w Suszcu i Kobielicach oraz bieżącego utrzymania sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej wraz z utrzymaniem przepompowni ścieków. Bliższe informacje można uzyskać w pok. nr 3 w Urzędzie Gminy Suszec– tel.32 449 30 73 lub na stronie internetowej www.bip.suszec.iap.pl w dziale ogłoszenia.