PRZYJMOWANIE WNIOSKÓW NA DOPŁATY DO PALIWA ROLNICZEGO w roku 2019

Informuje się wszystkich zainteresowanych, że w terminie od 1 do 28 lutego 2019 r. można składać  w Urzędzie Gminy Suszec (sekretariat)  wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

W związku ze zmianą  ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w  roku 2019 zwiększony został  limit zwrotu podatku akcyzowego do 1 ha użytków rolnych. Producenci rolni mogą również ubiegać się o dopłaty do każdej dużej jednostki przeliczeniowej bydła, będącego w ich posiadaniu w poprzednim roku po którym został złożony wniosek o zwrot podatku.


Rolnik składając wniosek musi dołączyć:

  1. faktury VAT albo ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie  6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku;
  2.  dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku.

 

Wnioski można otrzymać w urzędzie gminy   (Referat OŚR - pokój nr 6).

Przed złożeniem wniosku należy uzgodnić powierzchnię użytków rolnych w referacie podatkowym.

 

Referat OŚR