Przejdź do treści
Suszec 2
Przejdź do stopki

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Treść

W ramach programu „Czyste Powietrze” 2 września 2019 r. w Urzędzie Gminy Suszec, został otwarty punkt konsultacyjno-informacyjny, w którym zainteresowani mieszkańcy mogą uzyskać między innymi:

- informacje o zasadach Programu oraz ulotki i materiały informacyjne,

- pomoc w wypełnianiu, wydruku i złożeniu wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć,

- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania, w tym przy poprawnym wypełnianiu wniosków oraz kompletowaniu wymaganych załączników.

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec bezpośrednio w punkcie konsultacyjno-informacyjnym oraz pod numerem telefonu 32 449 30 67 w godzinach pracy urzędu.

Dofinansowanie można uzyskać m. in. do wymiany nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe na źródło ekologiczne, do ocieplenia przegród budowlanych, do wymiany stolarki okiennej i drzwiowej.

 

Adres punktu:

Urząd Gminy Suszec

ul. Lipowa 1

43-267 Suszec

tel. 32 449 30 67

https://czystepowietrze.gov.pl/wp-content/uploads/2021/07/Ulotka-uniwersalna-A5-%E2%80%93-lipiec-2021-drukarka-biurowa.pdf


Program „Czyste Powietrze”

Wykaz informacji niezbędnych do złożenia wniosku:

 1. Dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, numer PESEL, adres, adres e-mail,nr telefonu.
 2. Numer rachunku bankowego.
 3. Pełny numer księgi wieczystej, np. KA1P/0000002/9.
 4. Numer ewidencyjny działki.
 5. Powierzchnia całkowita budynku (m²)Uwaga! Powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego liczona jest po zewnętrznym obrysie ścian. Do tej wartości wlicza się powierzchnię wszystkich znajdujących się w budynku kondygnacji, zarówno nadziemnych, jak i podziemnych (np. piwnica czy podziemny garaż), a także zewnętrzne schody, różnego rodzaju dobudówki i nadbudówki, balkony, tarasy i inne elementy wystające na zewnątrz poza ściany budynku.
 6. Powierzchnia wykorzystywana na prowadzenie działalności gospodarczej (m²).
 7. Rok uzyskania zgody na rozpoczęcie budowy lub rok oddania budynku do użytkowania.
 8. Powierzchnia docieplana, osobno dla każdego rodzaju przegrody, Np. ściany zewnętrzne powyżej terenu, ściany zewnętrzne poniżej terenu, dach, stropodach, podłoga na gruncie (m²) - należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na docieplenie budynku.
 9. Powierzchnia nowej stolarki okiennej, drzwiowej (m²) – należy podać jeżeli beneficjent chce się ubiegać o dofinansowanie na wymianę stolarki okiennej i/lub drzwiowej.
 10. Podstawowy poziom dofinansowania 

Beneficjent - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. Dochód roczny wnioskodawcy ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-CFC, PIT40A. Jako wartość dochodu rocznego należy podać kwotę z pozycji PIT – „Podstawa obliczenia podatku” (np. 2020 r.: PIT-37- str.3- poz. 113; PIT-36 – str. 5 – poz. 256; PIT-40A - str.2 - poz. 46).

W przypadku wspólnego rozliczenia rocznego Wnioskodawcy - w PIT w pozycji „Podstawa obliczenia podatku” jest już uwzględniona połowa dochodu.

Podwyższony poziom dofinansowania

Beneficjent - osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nieprzekraczającym kwoty:

- 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka gospodarstwa domowego można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Suszcu (Dział Świadczeń Rodzinnych -tel. 32 449 30 82).

     11. Dane współmałżonki/a – imię, nazwisko, PESEL, adres.

     12. Dane współwłaścicieli – imię, nazwisko, adres.

 

Informacje są udzielane na bieżąco przez pracownika Urzędu Gminy Suszec pod numerem telefonu 32 449 30 67.

https://wfosigw.katowice.pl
https://portal.wfosigw.katowice.pl
https://portal.wfosigw.katowice.pl/wymagana-dokumentacja
Kalkulator do obliczania grubości izolacji termicznej budynków – www.kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl
 


„Uchwała antysmogowa” – praktyczne zastosowanie się do zapisów, sposób postepowania

Od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek.

Podmioty posiadające instalacje dostarczające ciepło do systemu centralnego ogrzewania (kocioł) powinny rozpocząć klasyfikację od sprawdzenia wieku kotła na dzień 1.09.2017 r., a następnie na podstawie obliczonego wieku sklasyfikować piec do odpowiedniej grupy wiekowe. Zgodnie z zapisami uchwały antysmogowej dla tego typu instalacji istnieją 4 terminy wymiany:

 • wymiana do 31.12.2021 r. gdy wiek kotła jest powyżej 10 lat (2006 r. i starsze), oraz dla instalacji bez tabliczek znamionowych,
 • wymiana do 31.12.2023 r. gdy wiek kotła jest w przedziale od 5 do 10 lat (od 2007 r. do 2012 r.),
 • wymiana do 31.12.2025 gdy wiek kotła jest poniżej 5 lat (od 2013 r. do 31.08.2017 r. ),
 • wymiana do 31.12.2027 r. gdy kocioł jest Klasy 3 lub 4 wg. Normy PN-EN 303-5:2012.

Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec) powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja

 • osiąga sprawność cieplną min 80 %
  lub
 • jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.
1423112